...

گەردان مل لەسەر سەوزەی بە سۆس


1 نفر

17,000 IQD

...

ملی بەرخ بە سۆسی تایبەت

1 نفر

17,000 IQD


2 نفر

30,000 IQD

...

قۆزی

1 نفر

15,000 IQD

...

گۆشتی تەندوور

1 نفر

16,000 IQD

...

گۆشتی بەرخ بە سۆسی تایبەت

1 نفر

16,000 IQD

...

گۆشتی برژاو

1 نفر

16,000 IQD

...

گۆشتی بەرخ لە فڕن

1 نفر

16,000 IQD


2 نفر

30,000 IQD


4 نفر

60,000 IQD

...

قاپی شێف

1 نفر

25,000 IQD

...

قاپی چێشتلێنەر

1 Porsiyon

18,000 IQD

...

برنج بە گۆشتی مریشک

1 نفر

15,000 IQD

...

دۆڵمەی پەراسوو

2 نفر

50,000 IQD


4 نفر

100,000 IQD

...

گوڤێچی دیاربەکر

1 نفر

13,000 IQD

...

گۆشتی بەیەندیلی

1 نفر

16,000 IQD

...

برنجی سادە

1 نفر

5,000 IQD

...

قاپی خانەدان

1 نفر

16,000 IQD

...

پەراسووی بەرخ لە فرن

1 نفر

17,000 IQD

...

مینیوی یەکەم (لە برژاوەکان)

1 نفر

100,000 IQD

...

مینیوی دووەم (لە خواردنە کوردەوارییەکان)

1 نفر

100,000 IQD

...

مینیوی سێیەم (تێکەلەی هەردوو جۆر)

1 نفر

120,000 IQD