...

مینیوی ١ (باینجان، تەماتە، بیبەر، قارچک، چێدار)

1 نفر

10,000 IQD

...

مینیوی ٢ (نانی پیتا، چێدار، تەماتە، بیبەر، قارچک)

1 نفر

10,000 IQD