...

برنج

1 نفر

2,500 IQD

...

برنجی مەندی

1 نفر

2,000 IQD

...

بریانی

1 نفر

2,000 IQD

...

ساوار

1 نفر

2,000 IQD