...

لحم بلعجين (3 دانە)

1 نفر

10,000 IQD

...

لحم بلعجين بە پەنیر (3 دانە)

1 نفر

11,000 IQD

...

پیدە بە گۆشت

1 نفر

12,000 IQD

...

پیدە بە گۆشت ڵەگەل پەنیر

1 نفر

12,000 IQD

...

پیدە بە قیمەی گۆشت

1 نفر

11,000 IQD

...

پیدە بە قیمەی گۆشت ڵەگەل پەنیر و هێلکە

1 نفر

13,000 IQD

...

پیدەی مشەکەل

1 نفر

12,000 IQD

...

پیدە بە گۆشتی سوورکراو

1 نفر

11,000 IQD

...

پیدە بە پەنیر

1 نفر

7,000 IQD

...

پیدە بە سۆسج و پەنیر

1 نفر

8,000 IQD

...

پیدە بە سەوزە

1 نفر

8,000 IQD

...

پیدە بە گۆشتی مریشک

1 نفر

9,000 IQD

...

پیدە بە گۆشتی مریشک لەگەڵ پەنیر

1 نفر

10,000 IQD

...

کولێرە بە قیمەی بچووک

1 دانە

1,000 IQD